Công văn 1657/BYT-TB-CT về việc xuất khẩu khẩu trang y tế

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1657/BYT-TB-CT
V/v xuất khẩu khẩu trang y tế

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Nghị quyết s 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết s 20/NQ-CP), trong đó quy định: “Bộ Y tế áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đi với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện”.

Trong thời gian qua có hiện tượng làm giả giấy chứng chứng nhận lưu hành tự do (CFS) do Bộ Y tế cấp đối với mặt hàng khẩu trang y tế, Bộ Y tế đã có Công văn số 1264/BYT-TB-CT ngày 13/3/2020 gửi Bộ Công an đề nghị phối hợp kiểm tra, làm rõ thông tin một số công ty có hành vi vi phạm trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, Công văn số 1417/BYT-TB-CT ngày 19/3/2020 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị rà soát, tăng cường kiểm tra và kịp thời xử lý nghiêm theo quy định đối với các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế vi phạm trên địa bàn.

Để tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế theo đúng quy định của Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ và không thực hiện thủ tục xuất khẩu mặt hàng khẩu trang y tế dựa trên giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) do Bộ Y tế cấp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý B./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
– Các đồng chí Th trưởng (để ph/h);
– Bộ Công thương (để ph/h);
– Tổng cục Hải quan (để ph/h);
 Lưu: VT, TB-CT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Quốc Cường

Tags:

ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN HỖ TRỢ

Với việc để lại thông tin đầy đủ và chính xác, ADJ sẽ cung cấp cho bạn đáp án chính xác nhất. Xin cám ơn!