Công văn số 4026/BYT-TB-CT V/v tăng cường thanh kiểm tra xử lý vi phạm trên địa bàn

           BỘ Y TẾ
    _______________
Số: 4026/BYT-TB-CT
V/v tăng cường thanh kiểm tra xử lý
vi phạm trên địa bàn
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________________________________________
                  Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020
   

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thời gian qua, đã có nhiều cơ sở sản xuất trong cả nước đầu tư, tham gia sảnxuất khẩu trang y tế, khẩu trang vải, các trang thiết bị phòng, chống dịch với nănglực đảm bảo phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt một số cơ sở đã sản xuất sinh phẩm xét nghiệm, máy thở chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh COVID-19.Thực hiện nghiêm Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp
Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, để bảo đảm sinh phẩm xét nghiệm, vật tư, thiết bị y tế được cung ứng đầy đủ cho công tác phòng, chống dịch trước tình hình hiện nay, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành triển khai thực hiện:
1. Đôn đốc các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế, trang thiết bị phòng, chống dịch trên địa bàn ổn định sản xuất, kinh doanh, nguồn nguyên liệu, sẵn sàng đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường theo hướng chủ động sản xuất gắn với bảo đảm chất lượng, không để xảy ra tình trạng khan hiếm. Ưu tiên cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế và cộng đồng để phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch bệnh.
2. Tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, tăng giá bất hợp lý tác động tiêu cực đến thị trường, tâm lý người dân và báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, SĐT: 024.62732272, email:
dmec@moh.gov.vn).
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTT. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Q. BT Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
– Các Đ/c Thứ trưởng (để phối hợp);
– Cục KCB, Cục YTDP, Vụ KHTC,
Vụ TTTĐKT, VPB (để ph/h);
– Cổng TTĐT BYT;
– Lưu: VT, TB-CT.
      KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 


Trương Quốc Cường

ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN HỖ TRỢ

Với việc để lại thông tin đầy đủ và chính xác, ADJ sẽ cung cấp cho bạn đáp án chính xác nhất. Xin cám ơn!