giấy phép nhập khẩu

Trang thiết bị y tế cần cấp phép nhập khẩu

Trang thiết bị y tế cần cấp phép nhập khẩu

Các loại trang thiết bị y tế phải xin giấy phép nhập khẩu được quy định tại phụ lục I của Thông tư 30/2015/TT-BYT bao gồm 49 nhóm hàng như sau:  DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHẢI CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số: 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y …

NGHỊ ĐỊNH 169/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CHÍNH PHỦ -------    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 169/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH …