Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Xử lý trang thiết bị y tế không đạt yêu cầu kiểm định

Xử lý trang thiết bị y tế không đạt yêu cầu kiểm định

Xử lý trang thiết bị y tế không đạt yêu cầu kiểm định được quy định tại Điều 52, Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều trong Nghị định 36/2016/NĐ-CP về Quản lý Trang thiết bị y tế như sau: "Điều 52. Xử lý trang thiết bị y tế không đạt yêu cầu kiểm định 1. Trường hợp trang thiết bị y …

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho trang thiết bị y tế sản xuất trong nước

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho trang thiết bị y tế sản xuất trong nước

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho trang thiết bị y tế sản xuất trong nước được quy định tại Điều 43 Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 36/2016/NĐ-CP như sau: "Điều 43. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho trang thiết bị y tế sản xuất trong nước Bộ …

Các trường hợp bị thu hồi số lưu hành

Các trường hợp bị thu hồi số lưu hành

Theo quy định tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP của Bộ Y tế, các trường hợp được liệt kê dưới đây sẽ bị thu hồi số lưu hành: 1. Tổ chức đăng ký lưu hành giả mạo hồ sơ đăng ký. 2. Trang thiết bị y tế có 03 lô bị thu hồi trong thời gian số đăng ký lưu hành có hiệu lực, trừ trường hợp chủ sở hữu số lưu …

Xem xét cập nhật chứng chỉ chất lương ISO 13485:2016 trong hồ sơ lưu hành TTBYT sảm xuất trong nước

Xem xét cập nhật chứng chỉ chất lương ISO 13485:2016 trong hồ sơ lưu hành TTBYT sảm xuất trong nước

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 Nghị định 36, Nghị định 169: cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế phải hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 : 2016 trước ngày 01/01/2020. Do đó Bộ Y tế đề nghị Công ty chủ động, xem xét cập nhật chứng chỉ chất lượng ISO 13485 : 2016 theo đúng …

Điều kiện thành lập doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế

Điều kiện thành lập doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế

 ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Theo quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý TTBYT được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 169/2018/NĐ-CP thì DN muốn được sản xuất Bước 1: Thành lập DN có ngành nghề sản xuất trang thiết bị y tế. Bước 2: Doanh nghiệp hoàn …

Xử lý đối với trường hợp trang thiết bị y tế đã xảy ra sự cố có ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng

Xử lý đối với trường hợp trang thiết bị y tế đã xảy ra sự cố có ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng

Theo điều 32 Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 36/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế quy định việc xử lý đồi với các TTBYT đã xảy ra sự cố có ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng như sau: “Điều 32. Xử lý đối với trường hợp trang thiết bị y tế đã xảy ra sự cố có ảnh hưởng đến sức …

Nguyên tắc quản lý trang thiết bị y tế

Nguyên tắc quản lý trang thiết bị y tế

Theo Điều 3 trong Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung  Nghị định 36/2016/NĐ-CP quy định nguyên tắc  quản lý trang thiết bị y tế như sau: "Điều 3. Nguyên tắc quản lý trang thiết bị y tế 1. Bảo đảm chất lượng, an toàn và sử dụng hiệu …

Trách nhiệm của chủ sở hữu số lưu hành

Trách nhiệm của chủ sở hữu số lưu hành

Theo khoản 2, Điều 66 trong Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung  Nghị định 36/2016/NĐ-CP quy định trách nhiệm của chủ sở hữu số lưu hành như sau: “2. Chủ sở hữu số lưu hành có trách nhiệm: Thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng …

THÔNG TƯ 14 BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP …